EHT

EHT

EHT

På Ingridskolan har vi ett elevhälsoteam (EHT)

På Ingridskolan har vi ett elevhälsoteam som består av; rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och tillgång till skolläkare. Vi träffas varje vecka, där vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring eleven. Vid dessa möten närvarar även berörda lärare och pedagoger. Mötena är en del av det kvalitetssäkrande arbetet samtidigt som det också främjar det förebyggande arbetet på kort och lång sikt. Elevhälsoteamet arbetar hälsofrämjande och förebyggande med elevernas hälsa på både individ och gruppnivå.

Elevhälsans insatser

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Kontakt med skolläkare sker genom skolsköterskan. Eleverna erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Eleverna får vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan kan hjälpa till med remisser till exempel logoped och BUP.

Elevhälsans psykosociala insats

Elevhälsans psykosociala insats utförs av skolkuratorer. De psykosociala insatserna innefattar att genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. Kuratorn kan ge vägledning och bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.

Elevhälsans specialpedagogiska insats

Specialpedagogen kan med sin kompetens, utifrån de uppgifter som finns om elevens hälsa och sociala situation möta eleven i skolsvårigheter och skapa förutsättningar för lärandet. De genomför även pedagogiska utredningar, samt kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön.

Elevhälsoteamet arbetar hälsofrämjande och förebyggande med elevernas hälsa på både individ och gruppnivå.

Kontaktvägar

Skolsköterska: Johanna Baraka (skolskoterska@ingridskolan.se)

Skolkurator: Louise Nollen (kurator@ingridskolan.se)