Vision

Vision

Så här tänker vi.

Vi ser till varje elevs unika styrkor, situation och behov. Det kräver att vi är extra lyhörda och flexibla i vårt arbets- och förhållningssätt.

Vår vision är att skapa en skolmiljö präglad av lugn och ro med det stöd som behövs för att klara skolan. Därför är det viktigt med stor kunskap om ASD (Autism Spectrum Disorder) för att kunna förbättra vår verksamhet.

Med hjälp av vår vision så hoppas vi att varje elev ska må bra och klara av sin skolgång med godkända betyg.

 

Målsättning

Ingridskolan ska arbeta för att främja de studerandes lika rättigheter samt individanpassa förutsättningarna för varje enskild elev i en god lär- och arbetsmiljö där ingen skall behöva utsättas för någon form av negativ särbehandling. Detta genom ett kontinuerligt uppdaterat och väl fungerande åtgärdssystem som omedelbart tar itu med eventuellt uppkomna missförhållanden. Vi når dit genom:

   • att fördjupa vår kunskap om barn och unga med ASD
   • att visa respekt för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö
   • att vid rekrytering utgå från värdeord såsom kompetens, könsfördelning och mångfald
   • att muntligt och skriftligt ge tydlig, personlig och god introduktion till nya elever och personal
   • att informera om mål och verksamhet till personal, elever samt övriga verksamhetsberörda personer
   • att öka kunskapen hos elever och medarbetare i frågor som rör diskriminering och kränkande behandling
   • att utforma och anpassa ordningsregler som gynnar en god lär- och arbetsmiljö
   • att kontinuerligt ha en levande dialog kring Ingridskolans värdegrundsdokument K.R.A.F.T
31

Förhållningssätt

I sökandet efter ett gemensamt förhållningssätt där individen inte blir förfördelad har vi satt upp ett värdegrundmönster vari alla kan få utrymme till utveckling och social inlärning i ett eget tempo och i en trygg vardagsmiljö. Ordet K.R.A.F.T står som ett symbolbegrepp. Vi anser att ett finns en enorm kraft i att se våra elever växa.

K – Kunskap och kreativitet
R – Respekt och relation
A – Ansvar och anpassning
F – Förståelse och förnuft
T – Trygghet och tillit

Kunskap och kreativitet

Begrepp som är grundnycklar i vår pedagogiska ambition. Vare sig det gäller det sociala och praktiska lärandet eller de mer faktabaserade kunskaperna. Kunskap och kreativitet går hand i hand hos oss

Respekt och relation

Vi visar respekt för varandra, verksamheten, lokalerna, utrustningen och vår närmiljö. Vi håller en ödmjuk inställning till varandras åsikter och låter varandra växa. Vi står tåliga inför förändringar och bevarar gemensamma traditioner.

Ansvar och anpassning

Vi arbetar medvetet för att alla, utifrån sin egen ålder och personliga mognad ska ta och känna ansvar för sin egen utbildnings- och fritidsverksamhet. Vi strävar efter en anpassad undervisning där mål och uppgifter anpassas efter elevernas individuella utvecklingslinje. Deltagande i planering, genomförande av verksamhet, val av aktivitet samt modet att pröva på nytt är delar som för oss innebär aktivt och anpassat ansvarstagande.

Förståelse och förnuft

TEACCH pedagogiken är för oss vägen till ökad förståelse. Genom att vi tillämpar den i all vår verksamhet kan eleven få svar på alla varför frågor eftersom vi i vår planering av verksamheten själva måste ha dessa svar innan dagen börjar. TEACCH skapar även en helhetsbild av grund- och gymnasieperioden och gör skoltiden överblickbar vare sig det gäller ur ett dagligperspektiv eller sett ur ett läsårsperspektiv.

Trygghet och tillit

Motsatsen till kärlek är rädsla – motsatsen till rädsla är trygghet. Endast i en trygg miljö kan vi bearbeta våra svagheter och växa oss starka. På Ingridskolan vill vi bibehålla tryggheten även då eleverna utforskar de svagaste av sina isar.

K.R.A.F.T är inte bara en fråga om personliga möten utan inbegriper även vår syn på oss själva ur ett hälso-, miljö och samhällsperspektiv.